ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤIΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ

Πελάτης: ΦΡΙΓΚΟΣΤΑΛ ΑΕ

Κατηγορία: Mεταλλικά Kτήρια

Τοποθεσία Έργου: Σέρρες

Αντικείμενο Εργασιών:
Κατασκευή και ανέγερση μεταλλικού πυροβαμένου κτηρίου

Ποσότητα (Τόνοι): 260Τ

Έτος Ολοκλήρωσης: 2020

  • Επέκταση βιομηχανικών κτηρίων ,αποθήκης Α υλών συντηρήσης και κατάψυξης εντός υφισταμένων εγκαταστάσεων της βιομηχανίας γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ