ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, ως  κατασκευαστής του συστήματος στήριξης φωτοβολταικών βάσεων TSM ,παρέχει στους πελάτες της  20 ετή  εγγύηση όσον αφορά τη διάρκεια ζωής των υλικών, μέχρι αυτά  να καταστούν ανεπαρκή  για τη λειτουργία που προορίζονται σε συνθήκες ατμοσφαιρικής διάβρωσης C3 .

  • Η εγγύηση καλύπτει την ανω δομή του συστήματος και όχι τμήματα που είναι  στο έδαφος ή στο μπετόν.
  • Σε περίπτωση που κάποια τμήματα του συστήματος TSM  κριθούν ακατάλληλα η εταιρεία θα φροντίσει για την αντικατάστασή τους,  δεν καλύπτει όμως  την απεγκατάσταση των παλαιών καθώς και την  εγκατάσταση των νέων τμημάτων.
  • Η εταιρεία δεν φέρει την ευθύνη για τυχόν φθορές  που οφείλονται σε παράγοντες για τους οποίους δεν ευθύνεται η ίδια όπως έκτακτες καιρικές  συνθήκες , κακόβουλες ενέργειες από μέρος τρίτων κλπ.
  • Το σύστημα πρέπει να εφαρμόζεται από εξειδικευμένα συνεργεία που γνωρίζουν την αποστολή τους και έχουν την επαρκή εμπειρία και γνώση προκείμενου  να ανταπεξέλθουν σε τέτοιου είδους έργα.
  • Η εταιρεία δεν φέρει  την ευθύνη για τις διαδικασίες που αφορούν την εγκατάσταση –εφαρμογή του συστήματος για τις οποίες υπεύθυνο είναι το εκάστοτε συνεργείο.
  • Το εκάστοτε συνεργείο τοποθέτησης  οφείλει να ενημερώνει και να συμβουλεύεται τον προμηθευτή για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν,
  • Η επιλογή της έδρασης πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με την προμηθεύτρια εταιρεία.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗBΑΣΕΩ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ

Πελάτης:

Κατηγορία:

Τοποθεσία Έργου:

Αντικείμενο Εργασιών:

Ποσότητα (Τόνοι):

Έτος Ολοκλήρωσης: 2019