ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΜΠΑΣΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ